Woordhelder


Dyslexiebeleid op school

Een belangrijk onderdeel van onderwijs is het taalonderwijs. Leesproblemen zorgen al snel voor achterstand op alle gebieden. Voor kinderen met dyslexie is het daarom belangrijk dat ze terecht kunnen op een school met leerkrachten die dyslectische leerlingen willen helpen en ze begrijpen. Het is van belang dat leerkrachten zich er bewust van zijn dat dyslectische leerlingen baat hebben bij ondersteunende middelen en weet hebben van de werking zodat de hulpmiddelen optimaal ingezet kunnen worden. Dit resulteert uiteindelijk in passend onderwijs voor leerlingen met dyslexie in de normale leeromgeving, zodat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Woordhelder biedt ondersteuning in het gebruik en het toepassen van dyslexiehulpmiddelen door middel van een implementatie traject. Door te zorgen voor interne deskundigheid over de inzet van dyslexie hulpmiddelen kunnen kinderen, leerkrachten en ook de ouders snellere en betere ondersteuning krijgen.


Dyslexie en passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals kinderen met dyslexie. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden alle leerlingen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

De wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Sinds de wet op 1 augustus 2014 ingegaan is, hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Ofwel op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, ofwel een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Wilt u graag advies over en/of begeleiding bij het invoeren van dyslexie-hulpmiddelen binnen uw schoolbeleid of  samenwerkingsverband? Neem dan contact met ons op.

 

Implementatietraining scholen

Alleen het aanschaffen van dyslexie hulpmiddelen is vaak niet voldoende om gebruikers optimaal te kunnen laten profiteren. Het is van belang dat de gebruiker, de leerkracht, het zorgteam én de ouders worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Leerlingen met dyslexie krijgen zo een optimale ondersteuning.

Samen wordt bekeken wat de huidige situatie is. Zijn er op dit moment problemen, wat zijn de mogelijkheden, worden er hulpmiddelen gebruikt, hoe worden hulpmiddelen gebruikt enzovoort. Door alles in kaart te brengen wordt duidelijk waar de kansen liggen, en waar verbeterpunten moeten worden aangebracht. Bij het gehele implementatietraject blijft de gebruiker centraal staan omdat optimale ondersteuning en begeleiding essentieel is.

Met duidelijke afspraken is uiteindelijk iedereen (leerling, leerkracht, zorgteam en ouder) goed geïnformeerd en kunnen de dyslexiehulpmiddelen optimaal worden gebruikt.

 

Implementatietraining bedrijven

Woordhelder kan niet alleen scholen maar ook bedrijven helpen bij het implementeren van hulpmiddelen. 

Lees ook: