Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft besloten dat spellingvaardigheid dit jaar meetelt bij het centrale eindexamen. Dit geldt ook voor kinderen met dyslexie. Ze mogen hierbij geen spellingcontrole of ander spelling-hulpmiddel gebruiken. Hierdoor worden duizenden leerlingen met deze handicap benadeeld. Het is alsof een slechtziend kind zijn bril moet inleveren. Dat kan natuurlijk niet!

Balans is een petitie gestart. Wij delen dezelfde mening als die van Balans. U kan de petitie hier ondertekenen.

Bron: Balans

Waar gaat het om?
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft afgelopen oktober zonder er ruchtbaarheid aan te geven een regel ingevoerd dat de spellingcontrole bij het examen niet meer gebruikt mag worden. Inzet van een laptop met spellingcontrole was toegestaan. Nu wordt dit verboden. De regel geldt voor iedereen dus ook voor de kandidaten met dyslexie. De regel geldt voor de centrale examens waar spelling beoordeeld wordt. Bij examens waar de spelling niet beoordeeld wordt mag dus gewerkt worden met spellingcontrole.

Het gaat om deze centrale examens (papieren versie): Nederlands VMBO KB/BB/GL/TL en Engels VMBO GL/TL en het havo en vwo examen Nederlands. Voor de digitale centrale examens Nederlands KB en BB geldt de aanpassing niet.

Als een kandidaat – bijvoorbeeld vanwege dyslexie –  niet goed kan schrijven zonder de ondersteuning van spellingcontrole, dan kan de school de afspraak maken dat de leerling de spellingcontrole mag inschakelen. Voor spellingfouten moet in dat geval echter wel de maximale aftrek worden toegepast, ongeacht het aantal gemaakte spellingfouten. Van dit extra hulpmiddel moet melding worden gedaan aan de inspectie en het gebruik moet vermeld worden op het proces-verbaal. Toestemming van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) of de inspectie is niet vereist.

Bron: Masterplan dyslexie

Lees hier meer.

Mening Woordhelder
Wij zijn van mening dat deze regel onrecht aandoet aan de kandidaten met dyslexie. Het CvTE gaat wat ons betreft te kort door de bocht in de verklaring die ze hebben afgegeven op hen website.

Het verbieden van spellinghulp voor kandidaten met dyslexie is extra belemmerend en maakt het gat met kandidaten zonder dyslexie alleen maar groter. Wij scharen ons dan ook achter de mening van Balans en het Masterplan Dyslexie. We ondersteunen het tekenen van de petitie.

Is er nog wat aan te doen?
Naar aanleiding van deze twee wijzigingen hebben het Masterplan Dyslexie, de Landelijke Oudervereniging Balans en de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) overleg gevoerd met het CvTE. Conclusie van dit gesprek is dat de invoering van deze regels een (politiek) voldongen feit is, dat er niets kan worden teruggedraaid en dat het tijdspad vast ligt. Dat betekent dat er bij het centraal examen 2016 geen gebruik meer gemaakt mag worden van een spellingcontrole bij een examen waarin spelling moet worden beoordeeld. Tenzij men het maximaal aantal puntenaftrek voor spelling accepteert.

Bron: Masterplan dyslexie