Met Taalblobs kunnen spelenderwijs de spellingvaardigheden worden geoefend. Dit online adaptieve oefenprogramma bevat 24 educatieve games gericht op de spellingvaardigheden van groep 3 tot en met groep 8.

 

Didactiek

Het didactische programma van Taalblobs is gebaseerd op specialistische dyslexiebehandeling. Het programma kent verschillende fases die doorlopen worden van groep 3 tot en met groep 8.

Allereerst de klank-tekenkoppeling. Leerlingen leren welke letters en klanken bij elkaar horen. Daarop voortbordurend worden korte klankzuivere woorden aangeboden.

Beheersing van de klank-tekenkoppeling en klankzuivere woorden zorgt voor een goede basis waarop het raamwerk van spellingregels kan worden gebouw. In deze fase worden de essentiële spellingregels worden aangeboden in de standaard leerlijn van het programma. Wanneer een leerling een fout maakt bij een spellingregel, wordt automatisch feedback gegeven. En doordat Taalblobs adaptief is, wordt de betreffende spellingregel automatisch extra herhaald.

Bij het aanbieden van spellingregels wordt er gestart met korte woorden, van een lettergreep. Geleidelijk aan wordt er overgestapt op langere woorden met meerdere lettergrepen. Bij meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat een leerling de woorden in klankgroepen kan verdelen. Deze vaardigheid wordt eerst geïsoleerd geoefend en vervolgens bij verschillende spellingregels.

En in de laatste fase wordt aandacht besteed aan weetwoorden en leenwoorden. In deze fase gaat het om woorden en woorddelen waar geen spellingregel voor is.

 

Flexibiliteit

Taalblobs is een heel flexibel oefenprogramma. Zo kan voor elke leerling een programma worden opgesteld. Er kan worden bepaald welke onderdelen geoefend moeten worden. Zo kan het oefenen met Taalblobs perfect aansluiten op bijvoorbeeld een RT-behandeling.

Daarentegen is het ook mogelijk om het adaptieve karakter van Taalblobs te benutten. Door het programma niet voorafgaand in te vullen, zal Taalblobs oefeningen aanbieden aan elke leerling op basis van diens resultaten. Zo zou Taalblobs bijvoorbeeld op scholen kunnen worden ingezet, naast de klassikale spellinglessen.

 

Wil je ervaren wat Taalblobs voor uw rt-praktijk, uw school of uw stichting kan betekenen, kunt u een demo aanvragen.