Woordhelder

Productinfo - Zuid-Vallei

Zuid-Vallei bestellen

De methode
ZuidvalleiDe Zuid-Vallei methode bevat remediërende materialen voor kinderen uit het (speciaal-) basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs. Wanneer een kind onvoldoende profiteert van de reguliere lesmethode, is het zaak de leerling te ondersteunen waar nodig. Zowel op papier als digitaal. Dit kan met Zuid-Vallei. Er zijn methodes voor spellen, lezen en rekenen. De methodes kunnen in mapvorm of als digitale PDF geleverd worden.

Wat doet het?
De Zuid-Vallei is ontwikkeld om vorm en inhoud te geven aan de aanpak van leerproblemen in het onderwijs. Nu veel scholen geïnvesteerd hebben in het opzetten van vroegtijdige signaleringssystemen, is er een sterke behoefte aan praktisch materiaal voor het effectief aanpakken van lees-, spellings- en/of rekenproblemen op de werkvloer. Aan die behoefte voldoet de Zuid-Vallei. De Zuid-Vallei is er in mapvorm of als digitale PDF. Daarnaast zijn er Cloud oplossingen voor het flitsen van woorden en is er Digi-Spelling, een cloud-oplossing voor remediërend spellen.

Begrijpend lezen 
Er is een methode voor het basisonderwijs en voor het VMBO. Het programma geeft leerlingen inzicht in het lezen en begrijpen van teksten. Met het remediërend programma Begrijpend Lezen kunt u kinderen individueel of in groepjes uitgebreide instructie aanbieden over hoe zij het beste een tekst kunnen aanpakken. Kinderen kunnen op verschillende (technische) leesniveaus oefenen om teksten te leren begrijpen.

Remediërend spellen
Er is een methode voor het basisonderwijs onderbouw en voor het basisonderwijs bovenbouw/1e klas voortgezet onderwijs. Het programma Spelling heeft als doel de spellingsvaardigheden te verbeteren van spellingzwakke leerlingen vanaf groep 3. Vaak missen deze leerlingen het fundament van de taal, waardoor er geen goede transfer kan plaatsvinden naar het spellen van nieuwe woorden. Spelling leert de leerlingen uit te gaan van de klanken en klankgroepen van de taal, waaraan regels gekoppeld kunnen worden. De instructie zowel wordt auditief als visueel aangeboden. Door meerdere kanalen aan te spreken, kunnen leerlingen de spellingstof makkelijker opslaan in en ophalen uit het geheugen.

Leesinterventie-programma
Lezen is een belangrijke voorwaarde om te profiteren van het onderwijs en daar heeft elk kind recht op. Wanneer dit proces niet vanzelf verloopt, biedt het Lees Interventie Programma u de mogelijkheid om uw leerlingen te ondersteunen. Het programma bevat voldoende instructie en oefenstof voor alle fasen in het leesproces en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Ook kan het programma gebruikt worden in samenhang met signaleringsgegevens van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Automatiseren
Met het pakket Automatiseren 1, 2 en 3 krijgen leerlingen de volgende onderdelen van het automatiseren op een speelse manier aangeboden:

  • getalbeelden, splitsen, sommen t/m 20 (map 1)
  • vermenigvuldigen en delen t/m 100 (map 2)
  • bewerkingen t/m 1000 (map 3)
Insteek is de methode die op school gebruikt wordt. Door op het juiste moment de geschikte spelletjes aan te bieden krijgen leerlingen meer oefenmomenten om de stof te automatiseren en het automatiseren te onderhouden.

Breuken
Met dit pakket krijgen leerlingen inzicht in de breukenmaterie. Insteek is het concreet aan de slag gaan met o.a. realistische en wiskundige modellen en hierdoor inzicht verwerven. De basis van het getalbegrip van breuken wordt gelegd in het eerste hoofdstuk van deel 1. Met deze kennis kunnen leerlingen de stap maken naar hoofdstuk 2 en 3 in deel 2: de bewerkingen en de relaties met kommagetallen, procenten en verhoudingen. De inhoud beslaat zowel het fundamenteel niveau (1F) als het streefniveau (1S).

Scholen/stichtingen en Samenwerkingsverbanden
De methode Zuid-Vallei wordt erg veel ingezet, met name in het basisonderwijs. Kies als stichting of samenwerkingsverband voor een gezamenlijke inzet. Dit geeft prijs- en implementatievoordeel. 

Speciale Zuid-Vallei-website
Voor de Zuid-Vallei hebben we een speciale website ontwikkeld waar u veel informatie kunt vinden. Ook is het mogelijk om inkijkexemplaren te downloaden. Ga naar www.zuid-vallei.nl

Zuid-Vallei bestellen?
Bekijk de methodes van de Zuid-Vallei hier in onze webshop.