Woordhelder

Taalblobs - Spelend leren spellen in de Cloud

Gratis Demo

Taalblobs bestellen

Taalblobs is een zeer modern en hoogstaand programma.

Taalblobs is methode onafhankelijk en kan naast iedere gangbare taalmethode gebruikt worden. Het didactische programma is onder te verdelen in verschillende leerfases die in grote lijnen doorlopen worden van groep 3 tot groep 8:

 

Opbouwen van de klank-tekenkoppeling

Beginnende lezers en spellers zullen een bewustzijn moeten ontwikkelen van de verschillende klanken en lettertekens die voorkomen binnen de Nederlandse taal en bovendien moet een grondig raamwerk worden opgebouwd hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn.

In de eerste oefenonderdelen van Taalblobs worden uitsluitend korte klankzuivere woorden aangeboden die volledig zijn op te bouwen uit de individuele losse klanken. Hierbij wordt o.a. gebruikt gemaakt van het klankbord waarop de verschillende klanken overzichtelijk en systematisch gegroepeerd zijn.

klank-tekenkoppeling

 

opbouw d dt

 

Opbouw van een raamwerk van spellingregels

Als de losse klanken en de klankzuivere woorden zijn behandeld, zal de volgende fase van de leerontwikkeling een systematisch raamwerk van spellingregels worden opgebouwd. In Taalblobs worden de essentiële spellingregels uitvoerig en systematisch aangeboden in de standaard leerlijn van het programma.

Tijdens het oefenen wordt automatisch feedback gegeven die refereert aan de spellingregel waarin door het kind een foutje is gemaakt en bovendien worden door het adaptieve algoritme de spellingregels waar het kind nog moeite mee heeft automatisch extra herhaald.

 

De spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen

Bij de juiste spelling van woorden met meerdere lettergrepen is het noodzakelijk dat het kind de woorden correct kan verdelen in klankgroepen. In Taalblobs wordt deze essentiële splitsvaardigheid aanvankelijk geïsoleerd geoefend in hier speciaal voor ontwikkelde oefenspellen.

Vervolgens wordt de vaardigheid van het splitsen ingezet bij het spellen van woorden met meerdere lettergrepen waarbij nadrukkelijk de structuur van de klankgroepen wordt gebruikt om verschillende spellingregels correct toe te passen. Bij verschillende spellen worden de woorden bijvoorbeeld per klankgroep voorgelezen en moet het kind op systematische wijze de aangeleerde regels ook per klankgroep toepassen waarmee uiteindelijk het gehele woord is gespeld.

meerdere lettergrepen

 

leenwoorden

 

Weetwoorddelen en leenwoorden

Een laatste belangrijke groep woorden bevat woorddelen die niet volgens het vaste patroon van de klankstructuur of de spellingregels gespeld kunnen worden.

Voor de gelijkklinkende klanken (denk bijvoorbeeld aan /ei/ en /ij/) zijn verschillende sorteerspellen toegevoegd en voor de leenwoorden uit de hogere groepen zijn enkele extra uitdagende oefenspelletjes toegevoegd die goed aansluiten bij de beleving van leerlingen uit groep 7 en 8.

 

Adaptief op maat oefenen

Taalblobs is een adaptief leerprogramma dat het niveau van de aangeboden lesstof automatisch aanpast aan de leerling. Door middel van het ingebouwde adaptieve algoritme selecteert het programma volledig automatisch precies de juiste leertaken voor een leerling.

 

Een slim algoritme

Binnen het programma worden meer dan honderd(!) woordkenmerken en spellingregels voortdurend bijgehouden waardoor op ieder moment exact de juiste woorden kunnen worden aangeboden. Als een leerling bijvoorbeeld in diverse oefeningen fouten maakt tegen een bepaalde spellingregel dan wordt automatisch deze spellingregel herhaald door een woordgroep aan te bieden waarin deze spellingregel voorkomt.

 

Hulp op maat

Alle getypte woorden worden direct nagekeken en het kind krijgt geheel automatisch direct de feedback die het nodig heeft om snel en effectief te kunnen oefenen.

 

De leerkracht faciliteren

De visie van Taalblobs is dat het programma de leerkracht moet ontlasten door een aantal tijdrovende taken automatisch over te nemen. Een goed adaptief algoritme selecteert automatisch de juiste leertaken en bovendien worden alle vorderingen automatisch bijgehouden door het programma. Hierdoor zal de leerkracht uiteindelijk meer tijd overhouden voor de dingen waar het echt om gaat, namelijk: lesgeven.

 

Gemakkelijk voor ouders

Doordat Taalblobs al de didactiek uit handen neemt, is het programma bij uitstek geschikt voor ouders die hun kind extra oefening voor de spelling willen bieden.


Aangepaste oefentaken instellen

Naast het volledige automatische adaptieve algoritme is het óók mogelijk om aanvullende en/of vervangende oefeningen te selecteren. Dit kan niet alleen worden ingesteld voor ieder individueel kind maar ook voor een gehele groep tegelijk! Zo kan bijvoorbeeld voor de hele groep een extra oefening worden ingesteld waarmee de spellingregel kan worden geoefend die op dat moment in de klas wordt behandeld. En voor zeer zwakke spellers kan bijvoorbeeld (naast het al automatisch aangepaste niveau) aanvullende oefening worden ingesteld die overeen komt met het programma dat tijdens de Remedial Teaching wordt aangeboden. U kunt dus geheel zelf bepalen op welke manier het oefenprogramma wordt ingevuld.

Stap 1

Stap 1

Stap 2

stap 2

Stap 3

Stap 3

Het is ook mogelijk om het aantal oefentaken in te stellen en de oefenfrequentie per dag. Ook zijn er nog wat overige instellingen waarbij aangegeven kan worden of en op welke manier de woorden gesplitst moeten worden. Hierdoor kan optimaal aangesloten worden bij het lesprogramma van de leerling.

 

Vorderingen bijhouden

Als leerkracht is het belangrijk dat goed in de gaten kan worden gehouden hoe het leerproces verloopt. Taalblobs is voorzien van een zeer uitgebreid leerlingvolgsysteem dat door de leerkracht op ieder willekeurig moment kan worden geraadpleegd en waarmee de verschillende facetten van de vorderingen op een gedetailleerd niveau kunnen worden gevolgd. Hieronder ziet u enkele onderdelen van het leerlingvolgsysteem nader toegelicht:

Voortschrijdend niveau

Hier is exact na te gaan hoe de vorderingen ten aanzien van de spelling over de tijd verlopen. Dit is handig om bijvoorbeeld in te schatten of de leerling voldoend vordering maakt en of eventueel aanvullende actie door de docent moet worden ondernomen.

Voortschrijdend niveau

Oefenfrequentie

In deze panelen is op een overzichtelijke manier de oefenfrequentie van de afgelopen 7 dagen weergegeven.

oefenfrequentie

Analyse spellingfouten

Continu wordt per leerling bijgehouden welke fouten er in de verschillende spellingcategorieën worden gemaakt. U kunt de fout geschreven woorden per categorie raadplegen waarbij met rood is aangegeven welke letters en klanken in het woord verkeerd zijn gespeld door de leerling.

Analyse spellingfouten

Voortgang in programma

Voor het instellen van de juiste aangepaste oefening kan het handig zijn te weten waar de leerling zich bevindt in de leerlijn van het programma. In dit overzicht is snel en exact na te gaan voor hoeveel procent de leerling een bepaalde woordgroep heeft afgerond.

Voortgang in programma

Spelvoorkeur

Van iedere leerling wordt bijgehouden welke spelletjes het vaakst door het kind gekozen worden.

spelvoorkeur

Oefengeschiedenis

Ook kunt u bij oefengeschiedenis exact nagaan welke oefentaken de leerling heeft uitgevoerd en wat het resultaten van de taken zijn geweest.

Oefengeschiedenis


Inlezen SVT Spelling

Taalblobs kan samenwerken met svt spelling van Boom testuitgevers. Wanneer u met de methode werkt kunnen de toetsresultaten van de gehele groep ineens worden ingelezen in Taalblobs. Door het inlezen van deze toetsgegevens sluiten de oefeningen precies aan op het niveau van de leerling.

svt spelling


Inlezen EdexML bestand

Importeer ineens alle gegevens van klassen en leerlingen in Taalblobs met een EdexML bestand. Hiermee kan u veel tijd besparen. Een EdexML bestand kan u bijvoorbeeld uit Parnsassys exporteren. 

EdexML


Op school en thuis oefenen

U kan als docent oefeningen klaar zetten voor de leerling. Een leerling kan zelf op zijn eigen thuiscomputer of tablet inloggen en de ingestelfde oefeningen maken. Als docent kan u achteraf het resultaat bekijken.

taalblobs thuis oefenen