Woordhelder

Toetsen en examens

Het is gelukkig mogelijk om met dyslexiehulpmiddelen aan examens mee te kunnen doen. Dit geldt zowel voor CITO toetsen, schoolexamens als voor het eindexamen. Hiervoor dient de kandidaat wel te beschikken over een officiële dyslexieverklaring.

 

CITO toets

De eindtoets CITO voor het basisonderwijs is in een gesproken versie en een vergrote versie beschikbaar. Het gaat hierbij om exact dezelfde test, alleen in een andere afname vorm. Dyslectische leerlingen kunnen tevens extra tijd krijgen. De hoeveelheid tijd dient in overleg met de leerkracht te worden bepaald. Bespreek tijdig met de interne begeleider of leerkracht in welke vorm de CITO toets bij uw kind wordt afgenomen.

 

Examens

In artikel 55 van het eindexamenbesluit staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens de examens.

Artikel 55
In artikel 55 is vastgelegd welke mogelijkheden er zijn om examen te maken voor leerlingen met een beperking. Dyslexie is één van deze beperkingen. Op grond van dit artikel mag de directeur van de school zelf bepalen of een leerling aangepast examen mag doen en op welke wijze. Als een leerling aangepast het examen maakt moet dit gemeld worden aan de inspectie. Voor leerlingen met dyslexie geldt in ieder geval dat ze 30 min langer mogen doen over het examen, de zogenaamde tijdsverlenging.

Erg belangrijk is dat alle andere aanpassingen (zoals werken met een Daisy speler of voorleessoftware) alleen toegestaan zijn als dit vermeld staat op de dyslexieverklaring van de leerling (vaak te vinden in de bijlage van de verklaring). Een andere eis is dat de leerling al geruime tijd met het hulpmiddel moet werken. Het mag dus niet zo zijn dat iemand zijn of haar schooltijd altijd zonder hulpmiddel heeft gedaan en er net voor het examen bepaald wordt dat audio ondersteuning wel makkelijk is tijdens het examen.

!! Let er op dat de directeur de benodigde aanpassingen voor 1 november van het schooljaar waarin examen gedaan wordt aanvraagt!

Lees hier welke aanpassingen mogelijk zijn.

Welke hulpmiddelen zijn toegestaan?
Het examen kan voor leerlingen met dyslexie op 2 verschillende manieren aangevraagd worden:

Op Daisy cd-rom
Als iemand examens gaat maken op Daisy cd-rom dan heeft deze persoon een Daisy speler of een computer met Daisy software nodig. Het grote voordeel van Daisy is dat de tekst wordt voorgelezen met een menselijke stem. Het nadeel is dat examens alleen voor het eerste tijdvak in Daisy worden ingelezen. Moet een kandidaat die Daisy gebruikt herexamens maken dan kan hij/zij geen gebruik meer maken van audio-ondersteuning met de Daisy speler. Wel kan deze kandidaat overstappen of het herexamen maken met behulp van tekst PDF. De tekst PDF kan dan voorgelezen worden met voorleessoftware. Dit is niet aan te raden bij kandidaten die niet gewend zijn te werken met voorleessoftware.

In tekst PDF
Als iemand examens gaat maken met behulp van tekst PDF dan heeft deze persoon in ieder geval een computer nodig. Handig aan een PDF is dat men goed kan inzoomen waardoor de tekst vergroot wordt. In de meeste gevallen is het handig dat de tekst van het examen voorgelezen kan worden. In dat geval dient er op de computer ook voorleessoftware geïnstalleerd te zijn.

Het College voor Examens (CvE) heeft een omschrijving gemaakt waar een computer waarop examens gemaakt worden aan moet voldoen. In ieder geval mag er geen verbinding met internet zijn en er moet geprint kunnen worden. Verder is een digitaal woordenboek of een digitale atlas verboden. Wel mag er gebruik worden gemaakt van de spellingcontrole. Het is toegestaan om met ClaroRead examen te maken. U dient dan te beschikken over de speciale ClaroRead SE versie. Deze versie is gratis bij een particuliere licentie of een schoollicentie. Beschikt u nog niet over ClaroRead SE neem dan contact met ons op.

Nu is alleen een computer niet specifiek geschikt voor leerlingen met dyslexie. Vastgesteld is dat alle leerlingen tijdens het schriftelijk examen gebruik mogen maken van een computer. Voor examens waar de spelling wordt beoordeeld is spellingcontrole niet toegestaan. Dit geldt niet voor leerlingen met dyslexie. Voor examens waar de spelling niet meetelt is spellingcontrole toegestaan. (mits de school dit toestaat). Deze leerlingen krijgen dan het examen op papier of digitaal als PDF maar vullen de antwoorden altijd  in op de computer.

Leerlingen met dyslexie hebben het recht om het examen te maken met behulp van tekst PDF. De lay-out van het examen is dan exact gelijk aan die van de papieren versie. De papieren versie hoeft dan ook niet uitgedeeld te worden aan een leerling die zijn of haar examen met behulp van tekst PDF maakt. Eén uitzondering: voor het meten en tekenen dienen de originele examenbladen te worden gebruikt, dit kan namelijk niet op de computer.

Tekst PDF laten voorlezen
Een tekst PDF kan worden voorgelezen met ClaroRead. Dit kan gewoon in ADOBE reader of met ClaroRead Boeklezer. Het examen behoeft geen enkele aanpassing en zal met meeleesmarkering worden voorgelezen. ClaroRead lees automatisch in de kolommen (en dus niet door de kolommen heen).

Spelfouten
Nadat in februari 2016 het nieuws naar buiten kwam dat  ook voor dyslecten spelfouten meetellen voor de examens Nederlands VMBO KB/BB/GL/TL en Engels VMBO GL/TL en het havo en vwo examen Nederlands is Balans een petitie gestart. De petitie kan u nog steeds hier ondertekenen. Na alle commotie die is ontstaan is besloten om in ieder geval voor het jaar 2016 de regel voor kandidaten met dyslexie nog niet in te voeren.

Oefenen
Verder adviseren wij examenkandidaten met klem om goed te oefenen met de hulpmiddelen. Maak dus een aantal proefexamens met de Daisy speler of met tekst PDF (voorleessoftware). Dit voorkomt stress voor of tijdens het examen.